TAISYKLĖS

BENDROS NUOSTATOS: 

 • Kempfestas“ – tai stovyklų-festivalių ciklas, skirtas trims skirtingoms žmonių grupėms: 7 – 12 m. vaikams, 13 – 19m.  paaugliams ir tėvams/globėjams. Kiekvienai grupei organizuojamas atskiras renginys. 
 • Kempfestas“ vaikams datos: 2024 m. liepos 22 – 26 d.  
   
 • Kempfestas“ paaugliams datos: 2024 m. rugpjūčio 12 – 17 d.
   
 • Kempfesto“ tėvamsdatos: 2024 m. rugpjūčio 9 – 11 d.
   
 • Renginio vieta:  Trakų raj. Salkininkų km. „Meilėsmiesto“ teritorija.  
   
 • Taisykliųtikslas: apibrėžti „Kempfesto“  dalyviųteisesirpareigas; užtikrinti   stovyklos-festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią  renginio eigą.  
   
 • Vasarosvaikųstovykla „KEMPFESTAS“ yraskirtas 7 – 12 metųamžiausvaikams. 
   
 • Vasarospaaugliųstovykla-festivalis „KEMPFESTAS“ yraskirtas 13–19 metųamžiauspaaugliams.  
   
 • Vasaros tėvų/globėjų stovykla „KEMPFESTAS“ yraskirtas būsimiesiemsaresamiesiemsvaikų   tėvams/globėjams.  
   
 • Sovyklos-festivalioteritorija: informaciniais ženklais ir skiramomis juostomis pažymėta erdvė, į kuriągalimapatekti tik anksto   įsigyjus dalyvio bilietą arba sudariusdvišalęsutartįsurenginio   organizatoriumi: VšĮ „KEMPFESTAS, įm.k.:306644154, atstovaujama direktorės Medos Navakauskaitės, veikiančios   pagal įstaigos įstatus, toliau – gavusspecialią   apyrankę, kurią renginio organizatorius  suteikia prieš patenkant į renginio   teritoriją. Dalyviaiprivaloviso  „KEMPFESTO“ metuišsaugotiirnešioti  specialiąapyrankę. 
   
 • Renginiometupilnaiatsisakoma   mėsos gaminių ar produktų, kurių sudėtyje yra bet kokia  mėsos rūšis  (įskaitantiržuvį). Į renginioteritoriją DRAUDŽIAMA   įsineštimaistoproduktų ,kurių   sudėtyjeyramėsos. 
 • Renginiometunebusprekiaujama   alkoholiniaisgėrimaisbeitabako   gaminiais.  
   
 • Alkoholį, tabako gaminius ar narkotines medžiagas įsinešti į renginio teritoriją   griežtai DRAUDŽIAMA;  
   
 • Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų, agresyvūs bei piktybiškai   trukdantysrenginioeigaidalyviai, bus neįleidžiamiarbapašalinami   sovyklos-festivalioteritorijos be teisėssugrįžti.  
   
 • Piktybiškaiarsąmoningaisuniokotą   inventoriųarkitųdalyviųturtąprivalės   atlyginti nepilnamečių  dalyvių tėvai/globėjai.   Pilnamečiaipadarytažaląatsako   patys.  
 • Apie visus pažeidimus bus pranešama   nepilnamečio dalyvio tėvams/globėjams, esant būtinybei – policijai.  
   
 • Kiekvienas „KEMPFESTO“ dalyvis  (asmuo, kuris patenka į renginio teritoriją) besąlygiškai sutinka  ir įsipareigoja   laikytisšiųtaisyklių.  
   

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS: 

 

 • Visi  „KEMPFESTO“ dalyviai, patekę į renginio teritoriją, privalo rūpintis savo   sveikatair   saugumubeigerbtikitųdalyviųteisesir  teisėtusinteresus 
 • Dalyviai, patekę į renginio teritoriją, yra patys atsakingi už savo daiktų   saugumą,    praradimąarsugadinimą.  
   
 • KEMPFESTO“ dalyvissutinka, kad   organizatoriusrenginiometufilmuotųir   fotografuotų visoje stovyklos teritorijoje ar už jos ribų ir vėliau visą medžiagą naudotų reklamos tikslais, bet kokiubūduir bet kokiose                   žiniasklaidospriemonėseneterminuotą   laikotarpį;  
   
 •  „KEMPFESTO“ dalyviai   sutinkairneprieštaraujabūtiapieškomipriešpatenkant į   renginioteritorijąarkitasrenginio zonas, siekiant    patikrintiardalyvisnesinešašiose   taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų  visuomenei pavojingų daiktų.   Apieškojimometurasti, šiosetaisyklėse    draudžiamiir (arba) kitivisuomenei   pavojingidaiktai bus konfiskuojami   negrąžintinai.   
   
 • KEMPFESTO“ dalyviai privalo laikytis už stovyklos saugumą atsakingų asmenų   nurodymų bei už renginio tvarką ir eigą  atsakingų savanorių nurodymų.   nurodymųnevykdymąrenginio   dalyviaigalibūtiišprašytirenginio be   teisėssugrįžti.  
   
 • Renginioteritorijoje, be organizatoriausraštiškosutikimo,   draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.  
   
 • Visoje „Meilėsmiesto“ teritorijojear   aplinkdraudžiamakūrentilaužus,   naudotisšašlykinėmis,   kepsninėmisarkitaisdaiktais, kurieyrasusijęsu   ugniesįžiebimu tam NESKIRTOSE vietose;  
   
 • Kartąpatekus į renginioteritoriją   draudžiamajosišeiti, nebent tai būtų  numatytarenginio   programoje arba gavus organizatoriaus  raštinį sutikimą. Nepilnamečiai renginio   teritoriją gali     palikti tik lydintatsakingiemsasmenimis.   
   
 • Dalyviaiįsipareigojadalyvautivisose   pagrindinėse veiklose ir pasirinktiniame papildomame užimtume.   
   
 •  Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus renginio dalyviai privalo nedelsiant   pranešti   organizatoriuiarbaatsakingiems   asmenims, savanoriams.  
   

 Į „KEMPFESTO“ TERITORIJĄ DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI: 

 

 • Narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, bei vartojimui reikalingų priemonių. 
 • Alkoholinių gėrimų. 
 • Tabako gaminių ar elektroninių cigarečių bei skysčių. 
 • Maisto ar skysčių stiklinėje taroje (stiklinės taros). 
 • Maisto produktų, kurių sudėtyje yra mėsos (įskaitant ir žuvį). 
 • Benzino ar žibalo; 
 • Bet kokios rūšies ginklų, sprogstamųjų medžiagų, pirotechnikos. 
   
 • Nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių. 
 • Daiktų, kurie pavojingi Jūsų ir aplinkinių saugumui (pvz.: aštrūs, sunkūs daiktai). 

 

ATVYKIMAS IR APYRANKĖS: 

 

 • Patekimą KEMPFESTO“ teritoriją  garantuoja anksto įsigytas bilietas arba sudaryta ir patvirtinta dvišalė sutartis, pagal kurią asmuo yra įtraukiamas į dalyvių sąrašą. Sąraše esantiems asmenims prieš patenkant renginio teritoriją bus suteikiama speciali apyrankė. Apyrankę privalu dėvėti visą renginio laiką. 
 • Pasirašyta dalyvio sutartisnegali būti anuliuojama ar nutraukiama, pinigai negrąžinama. Esant nenumatytiems atvejams, vietoje registruoto stovyklautojo, anksto suderinus, gali atvykti kitas dalyvių amžių atitinkantis asmuo. 

KEMPINGO ZONOS TAISYKLĖS: 

 • Stovyklautojai privalo gerbti kitų dalyvių poilsį ir nuo 22 val. netriukšmauti poilsio zonoje. 
 • Palapines galima statyti tik specialiai palapinėms statyti pažymėtose zonose, kurias nurodys organizatoriaus įgalioti asmenys. 
 • Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, bei palapines, kurių gamybinėje informacijoje nurodytasdidesnis žmonių skaičiusnei yrarealybėjedraudžiama. 
 • Į „KEMPFESTO“ teritoriją dalyviams leidžiama   įsinešti  
  neatidarytusnealkoholiniusgėrimusbeimaistoproduktus.  

LAUŽAVIETĖS: 
 

 • Stovyklos-festivalioKEMPFESTAS“ metu LEIDŽIAMAS laužų, šašlykinių kūrenimas. 
   
 • Renginio teritorijoje, tam skirtose vietose, numatytu laiku ir anksto gavus leidimą bei prižiūrint atsakingam asmeniui, dalyviai galės savo iniciatyva kurti laužus ar šašlykines neribotą kiekį kartų. Tam skirtas malkas ar priemones, tokias kaip: degtukai, sauso kuro tabletės ar kitas laužo kūrimui skirtas priemones (išskyrus benziną ar žibalą) dalyviai galės įsinešti į teritoriją atvykimo metu arba įsigyti vietoje. 
 • Kepimo groteles ar tam skirtus greitpuodžius taip pat bus galima įsinešti į renginio teritoriją arba naudotis esamais, tačiau skaičius ribotas. 
 • Gerbkime ir saugokime vieni kitus!  Baigus naudotis laužavietę sutvarkykime, ugnies likučius užgesinkime. 
 • Būkime draugiški aplinkai, laikykimės tvarkos. „KEMPFESTO“ teritorijoje bus įrengtos šiukšliadėžės, jomis ir naudokimės. Jei pritrūkote šiukšlių maišų galite paprašyti renginio savanorių arba renginio info centre. 

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS: 

 

 • Transporto priemones leidžiama palikti tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse. 
 • Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę. 
 • Organizatorius neatsako paliktų automobilių saugumą, praradimą ar sugadinimą. 
 • Automobiliams parkuoti skirta teritorija nėra tam specialiai pritaikyta. Organizatorius įspėja, tačiau neatsako galimą automobilių įklimpimą ar bet kokį kitą įvykį susijusį su oro ar gamtos sąlygomis. 

Į „KEMPFESTO“  TERITORIJĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI: 

 

 • Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų ar alkoholinių gėrimų. 
 • Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiemsKEMPFESTO“ dalyviams. 
 • Asmenys, neturintys teisės dalyvauti renginyje. 

KEMPFESTO“ SAUGUMAS: 

 

 • KEMPFESTAS“ dalyviai įsipareigoja nekelti grėsmės kitiems dalyviams. Draudžiama gadinti renginio teritorijoje esančią infrastruktūrą, ženklus, reklaminius stendus ir kitą įrangą; 
 • Renginio darbuotojai, saugos tarnybos darbuotojai ir savanoriai vilkintys specialia apranga, turi teisę: 
 • tikrinti asmenų apyrankes; 
 • tikrinti dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti tapatybę ir (arba) amžių; 
 • tikrinti dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti neleistinus daiktus, šiuos daiktus konfiskuoti ir esant reikalui pranešti atitinkamoms tarnyboms; 
 • panaudoti jėgą ginant kitųKEMPFESTO“ dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju. 
 • Organizatorius pasilieka teisę pilnamečius asmenis, nesilaikančius „KEMPFESTO“ taisyklių, šalinti renginio teritorijos, o nepilnamečius šalinti prieš tai informavus tėvus, globėjus, nukerpant festivalio apyrankę. Esant reikalui apie pažeidimus pranešant policijai ar kitoms atitinkamoms tarnyboms. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

 

 • Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio programą, pašnekovų ar pramogų sąrašą; 
 • Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiameKEMPFESTO“  internetiniame puslapyje bei renginio teritorijoje esančiame informacijos stende.