fbpx

TAISYKLĖS

 

BENDROS NUOSTATOS:

 

 • Renginio pradžia: 2020 m. rugpjūčio 17 d., 13:00 val. Durys atidaromos rugpjūčio 17d. 08:00 val.
 • Renginio pabaiga: 2020 m. rugpjūčio 21 d. 13:00 val.
 • Renginio vieta:  Trakų raj. Salkininkų km. „Meilės miesto“ teritorija.
 • Taisyklių tikslas: apibrėžti „Kempfesto“ dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti stovyklos/festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią renginio eigą.
 • Vasaros jaunimo stovykla/festivalis „KEMPFESTAS“ yra skirtas 13–18 metų amžiaus paaugliams.  
 • Sovyklos-festivalio teritorija: aptverta renginio vieta, į kurią galima patekti tik iš anksto sudarius dvišalę sutartį su renginio organizatoriumi: VšĮ „MEDA PROJECT“, įm.k.:302499455, atstovaujama direktorės Eglės Navakauskaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, toliau – iš anksto pervedus sutartyje nurodytą paramos sumą ir gavus specialią apyrankę, kurią renginio organizatorius suteikia prieš patenkant į renginio teritoriją. Dalyviai privalo viso „KEMPFESTO“ metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. 
 • Renginio metu pilnai atsisakoma mėsos gaminių ar produktų, kurių sudėtyje yra bet kokia mėsos rūšis (įskaitant ir žuvį). Į renginio teritoriją DRAUDŽIAMA įsinešti maisto produktų , kurių sudėtyje yra mėsos.
 • Renginio metu nebus prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais.
 • Alkoholį, tabako gaminius ar narkotines medžiagas įsinešti į renginio teritoriją griežtai DRAUDŽIAMA;
 • Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų, agresyvūs bei piktybiškai trukdantys renginio eigai dalyviai, bus neįleidžiami arba pašalinami iš sovyklos/festivalio teritorijos.
 • Piktybiškai ar sąmoningai suniokotą inventorių ar kitų dalyvių turtą privalės atlyginti nepilnamečių stovyklos/festivalio dalyvių tėvai/globėjai. Pilnamečiai už padaryta žalą atsako patys.
 • Apie visus pažeidimus bus pranešama dalyvio tėvams, globėjams, esant būtinybei – policijai.
 • Kiekvienas „KEMPFESTO“ dalyvis (asmuo, kuris patenka į renginio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

 

 • Visi vasaros jaunimo stovyklos-festivalio dalyviai, patekę į renginio teritoriją, privalo rūpintis savo sveikata ir saugumu bei gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus.
 • Stovyklautojai, patekę į renginio teritoriją, yra patys atsakingi už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 • „KEMPFESTO“ dalyvis sutinka, kad organizatorius renginio metu filmuotų ir fotografuotų visoje stovyklos/festivalio teritorijoje ar už jos ribų ir vėliau visą medžiagą naudotų reklamos tikslais, bet kokiu būdu ir bet kokiose
  žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį;
 • Vasaros jaunimo stovyklos/festivalio „KEMPFESTAS“ dalyviai sutinka ir neprieštarauja būti apieškomi prieš patenkant į renginio teritoriją ar kitas renginio zonas, siekiant patikrinti ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Apieškojimo metu rasti, šiose taisyklėse draudžiami ir (arba) kiti visuomenei pavojingi daiktai bus konfiskuojami negrąžintinai
 • „KEMPFEST“ dalyviai privalo laikytis už stovyklos-festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų bei už renginio tvarką ir eigą atsakingų savanorių nurodymų. Už nurodymų nevykdymą renginio dalyviai gali būti išprašyti iš renginio be teisės sugrįžti.
 • Renginio teritorijoje, be organizatoriaus raštiško sutikimo, draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.
 • Visoje „Meilės miesto teritorijoje ar aplink ją draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu tam NESKIRTOSE vietose;
 • Kartą patekus į renginio teritoriją draudžiama iš jos išeiti, nebent tai būtų numatyta renginio programoje ir tik lydint atsakingiems asmenimis. 
 • Dalyviai įsipareigoja dalyvauti visose pagrindinėse veiklose ir pasirinktiniame papildomame užimtume. 
 •  Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus renginio dalyviai privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba atsakingiems asmenims, savanoriams.

Į „KEMPFESTO“ TERITORIJĄ DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI:

 

 • Narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, bei jų vartojimui reikalingų priemonių.
 • Alkoholinių gėrimų.
 • Tabako gaminių ar elektroninių cigarečių bei jų skysčių.
 • Maisto ar skysčių stiklinėje taroje (stiklinės taros).
 • Maisto produktų, kurių sudėtyje yra mėsos (įskaitant ir žuvį).
 • Benzino ar žibalo;
 • Bet kokios rūšies ginklų, sprogstamųjų medžiagų, pirotechnikos.
 • Nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių.
 • Daiktų, kurie pavojingi Jūsų ir aplinkinių saugumui (pvz.: aštrūs, sunkūs daiktai).

 

ATVYKIMAS IR APYRANKĖS:

 

 • Patekimą į vasaros jaunimo stovyklą/festivalį „KEMPFESTĄ“  garantuoja iš anksto sudaryta ir patvirtinta dvišalė sutartis, pagal kurią asmuo yra įtraukiamas į dalyvių sąrašą. Sąraše esantiems asmenims prieš patenkant renginio teritoriją bus suteikiama speciali apyrankė. Apyrankę privalu dėvėti visą festivalio laiką.
 • Pasirašyta dalyvio sutartis negali būti anuliuojama ar nutraukiama, parama negrąžinama. Esant nenumatytiems atvejams, vietoje registruoto stovyklautojo, iš anksto suderinus, gali atvykti kitas dalyvių amžių atitinkantis asmuo.

KEMPINGO ZONOS TAISYKLĖS:

 • Stovyklautojai privalo gerbti kitų dalyvių poilsį ir nurodytomis valandomis netriukšmauti.
 • Palapines galima statyti tik specialiai palapinėms statyti pažymėtose zonose, kurias nurodys organizatoriaus įgalioti asmenys.
 • Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, bei palapines, kurių gamybinėje informacijoje nurodytas didesnis žmonių skaičius nei yra realybėje – draudžiama.
 • „Meilės
  miesto“ teritorijoje bus įrengti tualetai, dušai ir praustuvės. Dalyviams
  bus suteikiami 2 vienkartiniai kuponai dušui. Papildomi apsilankymai duše
  yra apmokestinami atskirai.
 • Į vasaros
  jaunimo stovyklos/festivalio teritoriją dalyviams leidžiama įsinešti
  neatidarytus nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus.

LAUŽAVIETĖS:

 • Vasaros jaunimo stovyklos/festivalio „KEMPFESTAS“ metu LEIDŽIAMAS laužų, šašlykinių kūrenimas.
 • Renginio teritorijoje, tam skirtose vietose, numatytu laiku ir iš anksto gavus leidimą bei prižiūrint atsakingam asmeniui, dalyviai galės savo iniciatyva kurti laužus ar šalykines neribotą kiekį kartų. Tam skirtas malkas ar priemones, tokias kaip: degtukai, sauso kuro tabletės ar kitas laužo kūrimui skirtas priemones (išskyrus benziną ar žibalą) dalyviai galės įsinešti į teritoriją atvykimo metu arba įsigyti vietoje.
 • Kepimo groteles ar tam skirtus greitpuodžius taip pat bus galima įsinešti į renginio teritoriją arba naudotis esamais, tačiau jų skaičius ribotas.
 • Gerbkime ir saugokime vieni kitus!  Baigus naudotis laužavietę sutvarkykime, ugnies likučius užgesinkime.
 • Būkime draugiški aplinkai, laikykimės tvarkos. Stovyklos/festivalio teritorijoje bus įrengtos šiukšliadėžės, jomis ir naudokimės. Jei pritrūkote šiukšlių maišų jų galite paprašyti renginio savanorių arba renginio info centre.

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS:

 

 • Transporto priemones leidžiama palikti tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.
 • Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.
 •  Rennginio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 • Automobiliams parkuoti skirta teritorija nėra tam spacialiai pritaikyta. Organizatorius įspėja, tačiau neatsako už galimą automobilių įklimpimą ar bet kokį kitą įvykį susijusį su oro ar gamtos sąlygomis.

Į „KEMPFESTO“  TERITORIJĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI:

 

 • Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų ar alkoholinių gėrimų.
 • Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems „KEMPFESTO“ dalyviams.
 • Asmenys, neturinntys galiojančio asmens dokumento.

„KEMPFESTO“ SAUGUMAS:

 

 • Vasaros jaunimo stovyklos-festivalio „KEMPFESTAS“ dalyviai įsipareigoja nekelti grėsmės kitiems dalyviams. Draudžiama gadinti renginio teritorijoje esančią infrastruktūrą, ženklus, reklaminius stendus ir kitą įrangą;
 • Renginio darbuotojai, saugos tarnybos darbuotojai ir savanoriai vilkintys specialia apranga, turi teisę:
 1. tikrinti asmenų apyrankes;
 2. tikrinti dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
 3. tikrinti dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti neleistinus daiktus, šiuos daiktus konfiskuoti ir esant reikalui pranešti atitinkamoms tarnyboms;
 4. panaudoti jėgą ginant kitų „KEMPFESTO“ dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju.
 • Organizatorius pasilieka teisę pilnamečius asmenis, nesilaikančius stovyklos-festivalio taisyklių, šalinti iš renginio teritorijos, o nepilnamečius šalinti prieš tai informavus tėvus, globėjus, nukerpant festivalio apyrankę. Esant reikalui apie pažeidimus pranešant policijai ar kitoms tarnyboms.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:


 • Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio programą, pašnekovų ar pramogų sarašą;
 • Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame „KEMPFESTO“  internetiniame puslapyje bei renginio teritorijoje esančiame informacijos stende.